kvalitet

– Vårt kvalitetssystem följer ISO 9001.
– Tydliga rutiner finns för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder.
– Vid genomgångar säkerställs att produkten uppnår avsedd kvalitet.
– Genom systematisk erfarenhetsåterföring utvecklas ständigt arbetsmodellen i alla typer av projekt.
– Företaget upprättar projektanpassade kvalitets-planer i alla stora projekt som gäller övergripande för medverkande konsulter och entreprenörer.
– För att säkerställa företagets kompetensutveckling genomgår vi fortlöpande utbildningsprogram med kurser och seminarier.